دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران - صفحه اصلی

Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره های زیر در حال حاضر در حال انجام می باشد
ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره ی عادی روزهای جمعه 11/17

کد : 21464

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/25

پایان : 1402/06/17

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 4

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK1

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21452

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/06/11

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 10

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21467

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/06/11

ظرفیت کل : 22

ظرفیت باقیمانده : 7

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21468

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/06/11

ظرفیت کل : 22

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح C1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21474

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/06/11

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 10

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی 1-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی شنبه، چهارشنبه 14/17

کد : 21475

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/06/11

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 3

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2 - شنبه و چهارشنبه 10/13

کد : 21478

تعداد جلسات : 27جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/01/26

پایان : 1402/05/03

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 8

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21454

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/06/16

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 11

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 14/17

کد : 21460

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/06/16

ظرفیت کل : 70

ظرفیت باقیمانده : 31

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 17:30/20:30

کد : 21461

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/06/16

ظرفیت کل : 70

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-دوره ی عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21466

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/06/16

ظرفیت کل : 40

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی 2-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی یکشنبه،سه شنبه 16/19

کد : 21476

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/06/18

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 9

مهلت ثبت نام : 1402/01/17

ITALIANO-BOOK

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2- یکشنبه و سه شنبه 17/20

کد : 21479

تعداد جلسات : 27جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/01/27

پایان : 1402/05/03

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 18

مهلت ثبت نام : 1402/01/17