دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران - صفحه اصلی

Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره ها
ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره ی عادی روزهای جمعه 11/17

کد : 21363

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/16

پایان : 1400/11/29

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره عادی روزهای جمعه ساعت 11/17

کد : 21364

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/16

پایان : 1400/11/29

ظرفیت کل : 22

ظرفیت باقیمانده : 9

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-دوره ی عادی روزهای جمعه 11/17

کد : 21367

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/16

پایان : 1400/12/13

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 9

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21342

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 24

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21345

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 22

ظرفیت باقیمانده : 2

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21347

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 10

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21350

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 18

ظرفیت باقیمانده : 2

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21351

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 18

ظرفیت باقیمانده : 4

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-B2-دوره های فشرده روزهای زوج 14/17

کد : 21356

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 35,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 42

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-B2-دوره های فشرده روزهای زوج 17:30/20:30

کد : 21357

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 35,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/04

ظرفیت کل : 44

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی شنبه، چهارشنبه 14/17

کد : 21365

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/17

پایان : 1400/12/11

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 11

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21344

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/18

پایان : 1400/12/08

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21349

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/18

پایان : 1400/12/08

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 6

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 14:00/17:00

کد : 21354

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 35,000,000 ريال

شروع : 1400/07/18

پایان : 1400/12/08

ظرفیت کل : 92

ظرفیت باقیمانده : 2

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 17:30/20:30

کد : 21355

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 35,000,000 ريال

شروع : 1400/07/18

پایان : 1400/12/08

ظرفیت کل : 92

ظرفیت باقیمانده : 2

مهلت ثبت نام : 1400/07/07

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی یکشنبه،سه شنبه 16/19

کد : 21366

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

شروع : 1400/07/18

پایان : 1400/12/10

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 12

مهلت ثبت نام : 1400/07/07